ZAŁATW SPRAWĘ


Jeżeli chcesz się z nami skontaktować:

 

1. Napisz pismo na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka.
2. Złóż pismo bezpośrednio na dzienniku podawczym (poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 7.30 – 15.30) znajdującym się przy ul. Stromej 11, 32-020 Wieliczka (pierwsze piętro).
3. Wyślij pismo za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /pinbwieliczka/SkrytkaESP.

 

Możesz także napisać do Nas wiadomość e-mail w sprawach:
a. dostępu do informacji publicznej
b. skarg i wniosków
na adres: info@wieliczka.pinb.gov.pl

 

Skarga lub wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji. W skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa (np. adres nieruchomości, numer działki, opis nadużycia). Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami: działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Zgodnie z art. 63 par. 1 ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Skip to content