DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności strony internetowej www.wieliczka.pinb.gov.pl

Wstęp Deklaracji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: do strony internetowej www.wieliczka.pinb.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-07

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest częściowo zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Strony posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-05

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Angelika Rybicka

e-mail: info@wieliczka.pinb.gov.pl

Telefon: 12 288 04 88

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce zajmuje pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze budynku, który nie spełnia minimalnych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście od budynku znajduje się na poziomie chodnika. Wejście do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku nie jest przystosowane do osób mających problem z poruszaniem się, ale przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami, za pomocą którego można przywołać pracownika. Istnieje możliwość umówienia spotkania urzędnika z petentem na parterze. Parking znajduje się bezpośrednio przed budynkiem, gdzie znajduje się również wydzielone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami poziomymi. Możliwe jest wejście do budynku osobie z psem asystującym.

Skip to content